Неразбирателство между хората и силата на успешната комуникация

Неразбирателство между хората и силата на успешната комуникация

"Добрите думи могат да бъдат кратки и лесни за изричане, но ехото им е наистина безгранично!"

Майка Тереза

Понякога хората придават различен смисъл на думите и неразбират посланията предадени от околните . В такъв случай  взаимоотношенията или не се осъществятат, или се влошават..

Родител-дете, мъж-жена, работодател-служител и т.н. - всеки има свой индивидуален стил на общуване. Нивото на развитие на комуникативните умения е различно.

Не бива да се сърдим, че другите не са като нас, че мислят, говорят и реагират различно - приемаме ги, опитваме се да ги разберем /"да влезем в техните обувки" или просто се отдалечаваме от тях.

И все пак може ли да направим нещо, за да поддържаме по-добри взаимоотношения с околните?

Една от най-важните стъпки за постигане на разбирателство с другите хора това е водене на успешна комуникация.

Комуникацията между отделните личности е  изкуство, което е добре всеки да усвой.

Човешкият индивид се формира като личност само чрез общуване в обществото  на другите хора. Междуличностното общуване има основна роля за неговата  социализация. Взаимодействието със социума води до усвояване на социален опит, приобщаване към обществената среда и към системата от социални връзки. При общуването у личността се формират определени ценностни ориентации, социални позиции, специфични нагласи и мотиви на поведение и действия.

В процеса на общуването  почти всеки участник се стреми  да се изяви пред другите, да поддържа своя престиж и най-вече да получи признание за своята значимост. Задоволяването на тази потребност от признание се проявява като основен стимул за саморазвитие и самоусъвършенстване. Следователно общуването едновременно е важен фактор за формирането на личността,  за нейното пълноценно реализиране в обществото.

Коя е главната причина за неразбирателството и не успешната комуникация?

За осъществяването на комуникационния процес от значение са и различните защитни механизми на личността. От психологическа гледна точка от тях голям интерес представляват комуникативните бариери, които изпълняват двойнствена роля. От една страна служат за преграда (много често неосъзнавана и автоматично действаща) срещу всякакви въздействия, които биха нарушили създаденото равновесие между подструктурите на личността, а от друга страна са препятствие в процеса на обмен на информация между участниците в междуличностното общуване. Следователно, особеностите на комуникативните бариери трябва да се познават, контролират и преодоляват доколкото те са пречка за осъществяване на взаимодействията между хората.

Във всеки акт на междуличностното общуване разглеждан като комуникация най-важния елемент е вътрешния, личностния смисъл, който се стремим да придаваме чрез думите, жестовете, интонацията, които използваме. Ефективното междуличностно общуване се изразява преди всичко в личностния смисъл на съобщението независимо под каква форма и съдържание е представен.

Какво е необходимо да се направи, за да се преодолеят комуникативните бариери?

- да се отчитат индивидуалните особености на участващите в комуникацията;

- да се създаде адекватна представа за ценостната им ориентация, стремежите, подбудите, житейския и познавателния им опит.

- да се поставим на мястото на събеседника си.

Очевидно, че в междуличностното общуване като комуникация се отразява голяма част от човешката култура, начина на живот на хората и същността на техните личности.

Важно е да се отбележи, че отрицателната комуникация е сред най-големите разрушители на взаимоотношенията.

Промяната в начина на общуване между отделните индивиди означава преди всичко промяна в техния начин на мислене и начин на живот, поглеждане нещата от друг ъгъл, който съвпадас този на събеседника  ни. Това обаче зависи от нас самите и е право на свободен избор.

Не подценявайте силата на общуването. Ако имате желание, да се разбирате по-добре с хората, с помощта различни техники, може постоянно да се развивате и усъвършенствате в тази насока!