Условия за ползване

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

www.opcompetitiveness.bg

Този платформа е създадена в рамките на проект „Внедряване на продуктова иновация чрез придобиване на високотехнологична мултимедийна платформа за онлайн психологически консултации, уебинари и професионални видео обучения със специализирано хардуерно оборудване” в изпълнение на договор № BG16RFOP002-1.001-0490-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

SN:20181227LION544 powered by Lion e-psychoanalyst

ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. Обща информация:

1.1. Настоящите общи условия („Общите условия“) уреждат ползването от страна на Ползвателите на Платформата „Native4native“, администрирана или собственост на „ЮРОПРОС“ ЕООД, ЕИК 201650210 („ЮРОПРОС“) услуги („Услуга/и“) и/или на „Професионална консултация“ и други услуги, предоставяна от „Специалистите“чрез управлявания от дружеството уебсайт с адрес www.native4native.com („Платформа/та“) , както и условията относно цялата информация, препоръки и/или услуги, които се предоставят на Ползвателите чрез Платформата.

ВАЖНО! Преди да започнете да използвате предлаганите чрез Платформата услуги, моля да се запознаете внимателно с условията за ползването им, описани по долу. Използването на тази Платформа се регулира от споменатите условия, включва изричното ви съгласие и представлява пълно споразумение между страните: „ЮРОПРОС“ ЕООД и Ползвателя.

Общите условия се прилагат във взаимоотношенията между Вас, в качеството Ви на Ползвател, и „ЮРОПРОС“ ЕООД, и Специалистите, предоставящи Професионални консултации чрез Платформата, и регламентират ползването на Платформата и са приложими към всички Услуги, предоставяни чрез Платформата на нашия с домейн: www.native4native.com. Моля, запознайте се с тях, защото с използването на Платформата ще считаме, че сте изразили своето съгласие с Общите условия и сте обвързани от правата и задълженията, регламентирани в тях.

Услугите на Платформата се администрират от „ЮРОПРОС“ ЕООД, ЕИК 201650210, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. „Боровец“ № 3, ет. 5

С ползването на Услугата/ите и/или заявяването/получаването на „Професионална консултация“, Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и е наясно, че същите представляват договор между Ползвателя и „ЮРОПРОС“ ЕООД, уреждащ отношенията, правата и задълженията на страните по повод достъпа до и ползването на Услугата/ите, както и получаването на „Професионална консултация“ от Специалист/и.

1.2. Дефиниции:

Всички термини от настоящите Общи условия, които се използват с главна буква, ще имат значението, което им се придава с настоящите Общи условия, а именно:

Общи условия“: означава тези общи условия, както и всеки документ, който представлява приложение към същите и е обозначен като неразделна част от същите;

Услуга/и“: включва Услугите, които са изброени в раздел III чл. 3.1. и 3.3. от настоящите Общи условия;

Ползвател“ – физическо лице, което желае да ползва Услугите и/или да получи „Професионална консултация“ от „Специалист/и“, регистриран/и в Платформата на на интернет страница с домейн: www.native4native.com.

Платформа“ – функционалността, която Ползвателите/Специалистите използват за ползване/предоставяне на „Професионални консултации“ и която може да бъде достъпена на интернет страница с домейн: www.native4native.com.

Професионална консултация“: може да включва някое от изброените: 1, психологично интервю и оценка на проблем; оценка на ресурсите и дефицитите на индивида; формулировка на случай; 2.изготвяне на терапевтичен план; 3. наблюдаване и анализиране на адаптивни и неадаптивни модели на поведение; 4. психологична диагностика, неизискваща специализирано обучение; оценка на основни психологични функции; оценка на общо ниво на интелигентност; изследване на личността по скринингови въпросници; 5. създаване на терапевтична връзка с пациента и оказване на психологична подкрепа; 6. Консултация относно оценка на личностен, екипен и организационен профил, групово-динамични психотренинги; оценка на професионално-значими качества и компетенции;

Специалист/и“ означава  лице/а, кое/и/то притежава/т образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или "магистър" по специалността "психология", „педагогига“ и „социални дейности“, както и други, свързани с вида на предоставяната услуга, със съответните квалификации и допълнителни специализации, даващи правото на практикуване на психологическо консултиране и психотерапия.

Уебсайт“ означава: интернетстраница с домейн: www.native4native.com;

ІІ. За платформата:

2.1. Native4Native.com е онлайн платформа, която предоставя достъп до информация за “Специалисти“ и която осигурява връзка между Ползвателите и Специалистите.

2.2. Чрез Платформата не се предлагат консултации с лекар или психиатър!

2.3. Чрез Платформата не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването, както и не се извършват действия по оказване на спешна медицинска помощ по смисъла на Наредба № 25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

2.4. Чрез Платформата Юропрос ЕООД единствено осигурява възможност за осъществяване на контакт между Ползвателите и Специалистите.

2.5. Юропрос ЕООД удостоверява, че Специалистите от списъка, публикуван на Платформата имат необходимата квалификация и опит за предоставяне на консултации в полза на Ползвателите. Юропрос ЕООД е положило разумни усилия да провери заявената от съответния специалист квалификация и опит, без да носи отговорност за тяхната истинност.

ІІІ. Предоставяни услуги чрез Платформата:

Чрез Платформата на интернет адрес www.native4native.bg Ползвателите могат да получат следните услуги:

3.1. Услуги, предоставяни на ползвателите от Юропрос ЕООД:

а. Регистриране и поддържане на собствен профил в Платформата на Native4Native.com. Един Ползвател не може да регистрира повече от един профил;

b. Актуализиране на информацията в профила;

с. Достъп до профилите на квалифицираните специалисти (психолози и терапевти) и възможност за избор на Специалист;

d. Възможност за избор на квалифициран Специалист от списък с посочени категории и рейтинг;

е. Оценяване и споделяне на коментари за Специалисти, регистрирани вече в мрежата на Native4Native.com, от Ползватели, които са получавали професионални консултации от съответния Специалист;

f. Записване за лична консултация с избран от Ползвателя Специалист;

3.2. Услуги, предоставяни от „Спецалистите“ на „Ползвателите“ чрез Плаформата:

а. „Професионална консултация“ чрез криптирана онлайн връзка.

б. Видео обучения и уебинари на психологически теми

3.3.Услуги, предоставяни на Специалистите с потвърдени профили – от страна на Юропрос ЕООД, което осигурява на Специалистите с потвърдени профили техническа възможност относно:

а. Поддържане на собствен профил в Платформата на Native4Native.com. Един специалист може да регистрира не повече от един профил. Не се допуска регистрация на общ профил от група специалисти;

b. Актуализиране на информацията в профила;

с. Достъп до база от отзиви и оценки, направени от ползвателите на Платформата Native4Native.com;

d. предоставяне на онлайн консултация по заявка на Ползвател чрез използване на специално защитено от външна намеса и достъп криптиращо устройство;

е. Получаване на изпратени от Ползвателите заявки за лична консултация.

f. Получаване на изпратени от Ползвателите съобщения през Платформата.

3.3. Ползвателите не дължат заплащане на такса за предоставените чрез Платформата Native4Native.com Услуги, предоставяни от Юропрос ЕООД. Юропрос ЕООД си запазва правото да въвежда такси за ползването на определени услуги, като се задължава да информира за това ползвателите чрез изчерпателна информация, публикувана в Общите условия за ползване на Native4Native.com.

3.4. Ползвателите дължат заплащане на предоставената от съответния Специалист Професионална консултация съгласно ценовата оферта на последния. Цената за предоставената Професионална консултация се определя от ценовата листа на съответния специалист или въз основа на индивидуална оферта за конкретен Ползвател.

3.5. Моля да имате предвид, че услугите, предоставяни от Специалистите чрез платформата native4native са достъпни само след безплатна регистрация!

ІV. Права и задълженията на Ползвателите:

4.1. Ползвателите имат право:

а. да регистрират и поддържат профил в портала Native4Native.com, съдържащ следните данни: име, e-mail адрес, дата на раждане, телефон, град, пол и други, необходими за предоставяне на Услугите и/или Професионалната консултация;

b. да обновяват и допълват информацията, публикувана в профила им;

с. да получават информация за квалификацията, опита, рейтинга и оценките от други ползватели за Специалистите, както и възнаграждението и другите условия, при които съответния Специалист предоставя професионална консултация;

d. да дават оценка за услугите, предоставени от Специалистите от списъка на Native4native;

e. да правят заявка за онлайн-консултация със специалист с профил в Native4Native.com. Ползвателят е уведомен, че при заявка за Професионална консултация със Специалист последният получава достъп до данните от профила на Ползвателя с цел осъществяване на връзка с него, включително при необходимост получава предварителна информация за възрастта на ползвателя;

f. по всяко време да прекратят по своя преценка регистрацията си в Native4Native.com, като заявят своето желание за това чрез изпращане на е-мейл на support@native4native.com, при което техният профил ще бъде заличен и те ще бъдат информирани за заличаването.

4.2. Ползвателите се съгласяват, че с подаване на заявка за Професионална консултация със Специалист с профил в Native4Native.com, ще получават известия от Native4Native.com под формата на електронни съобщения (е-мейли) във връзка с потвърждаването, анулирането и напомнянето за наближаване на определения час за конусултация, както и за други цели и дейности на Native4Native.com;

4.3. Ползвателите са длъжни:

а. да се уверят, че часът за онлайн-консулация е запазен коректно, както и че е получено електронно съобщение с потвърждение на часа на електронната поща, с която е регистриран ползвателят;

b. да не публикуват в платформата Native4Native.com неверни данни, данни, принадлежащи на други лица, данни, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на Специалистите, притежаващи профил в Native4Native.com, и/или на трето лице, институция, държавен орган и/или организация; подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави данни, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми;

с. да не публикуват в платформата Native4Native.com изявления, съобщения, коментари и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията;

d. Ползвателите се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите, предлагани чрез Native4Native.com, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на Native4Native.com;

е.да не провеждат професионални консултации с избрания от тях специалист от Платформата Native4Native извън Платформата.

4.4. Ползвателите носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди на Native4Native.com и/или трети лица, в това число за административни и имуществени санкции, в резултат от техни действия и/или изявления, извършени при ползване на услугите в нарушение на която и да е точка от настоящите Общите условия или приложимото законодателство.

V. Права и задължения на Специалистите

5.1. За да стане част от платформата native4native.com, между „ЮРОПРОС“ ЕООД и съответния Специалист се сключва договор, в който се уреждат детайлно правата и задълженията на страните. При сключване на договор с „ЮРОПРОС“ ЕООД Специалистите са обвързани с разпоредбите на настоящите Общи условия, доколкото в договора не са договорени различни условия.

5.2. Специалистите, част от платформата Native4Native.com, имат следните права:

а. да регистрират и поддържат собствен профил на платформата Native4Native.com със следните данни: трите имена, специалност, град или друго населено място, в които упражнява своята практика, имейл адрес, телефон за връзка, стаж, образование, допълнителна квалификация, работно време, цени на „Професионаланата консултация“ и друга информация;

b. да обновяват и допълват информацията публикувана в собствения им профил;

5.3. Специалистите, част от платформата Native4Native.com, се задължават:

а. да не публикуват в платформата Native4Native.com информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които могат да се тълкуват като опит за предлагане или съставяне на окончателно медицинско становище, диагноза, медицинско предписание за ползване на конкретни лекарства и/или терапии, или медицинско консултиране под каквато и да е друга форма. При публикуване на информация, която може да бъде възприета като окончателно медицинско становище, диагноза, предписание или консултация, съответният специалист, автор на публикацията, е задължен да включи в нея изрично разяснение, което категорично да определи публикацията като изявление с информационен характер, което няма за цел консултиране, диагностициране, даване на медицинско становище и/или предписание, които представляват медицински дейност по смисъла на нормативните актове в областта на здравеопазването.

b. да не публикуват в платформата на Native4Native.com неверни данни, данни, принадлежащи на други лица, данни, информация, снимки, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа и/или представляващи нарушение на авторските права на потребител на Native4Native.com и/или на трето лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми;

c. да не публикуват в платформата на Native4Native.com изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията;

5.4. Специалистите носят отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, в резултат от техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на Общите условия или приложима нормативна разпоредба.

VІ. Инструкция за използване на платформата www.native4native.com

6.1. За да използвате пълната функционалност на платформата www.native4native.com, в това число да се запознае с подробна информация за опита, квалификацията, графика и ценовата листа на всеки един от Специалистите, е необходимо да направите регистрация. След регистрация ще получите достъп до личния си профил, в който ще можете да запазвате час за онлайн-Професионална консултация при избран от Вас специалист или да се насладите на множеството webinari и статии, предоставени в сайта. Ще разполагате с удобен календар, в който ще следите за вашите заявени онлайн-консултации.

6.2. В страницата „Специалисти“ можете чрез зададените категории да изберете най-подходящия за Вас специалист, като можете да избирате по специалност, демографски данни, говорим език, цена, рейтинг. След избор на Специалист можете да се запознаете с личният му профил. В него можете да изпратите съобщение, да резервирате час или да започнете веднага Професионална консултация, ако Специалистът е свободен. В случай че изберете да запазите час, на мейл ще получите съобщение с инструкции за плащане. След извършеното плащане ще получите потвърждение за предстоящата онлайн-Професионална консултация;

6.3. В страницата „Как работи“ можете да видите необходимите стъпки, за да се осъществи една онлайн-Професионална консултация;

6.4. В страница „Webinar“ ще имате достъп да свободни и платени webinari на различни теми, качени от нашите Специалисти;

6.5. В страница „Блог“ можете да намерите статии на различни теми;

6.6. Работа с лични профил:

а. След регистрация получавате достъп до личния си профил. В него можете да достигнете от лилавото балонче до ВХОД / ИЗХОД;

b. В страница „Редакция“ можете да направите промени в профила си;

с. В страница „Профил“ можете да подпълните кратка анкета, която ще е в помощ на избрания от Вас специалист, с когото ще бъде осъществена онлайн-Професионална консултация;

d. В страница „Заявка за консултация“ получавате пълна информация за запазените часове и плащания;

е. В страница „Съобщения“ ще получавате съобщения от избрания от Вас специалист;

f. В страница „Webinar“ можете да проследите всички webinari, които сте гледали.

VІІ. Ползване и заплащане на предоставените услуги

7.1. Използването на Платформата и Услугите, предоставяни чрез нея, е безплатно за ползвателите, като Ползвателите заплащат единствено стойността на предоставените Професионални консултации на конкретния избран Специалист;

7.2. Цената за Професионалната консултация се определя от съответния Специалист и могже да бъде променяна от него по всяко време без предизвестие. За актуалните цени Ползвателят се уведомява от профила на съответния Специалист в платформата Native4Native.com. Ценовите промени не засягат услугите, които вече са предплатени.

7.3. Всеки от Специалистите има право да предложи по-ниска от обявената цена при заявка от Ползвател;

7.4. Цената се определя за всеки час онлайн-Професионална консултация. Необходимите часове за консултация се определят от съответния специалист в резултат от получената заявка за Професионална консултация и информацията, съдържаща се в нея. При необхоимост Специалистът може да зададе допълнителни въпроси, за да определи вида и обема на дължимата Професионална консултация. В случай че при получаване на заявката Специалистът прецени, че са необходими по-голям брой часове за консултация, може да определи по-ниска цена за съответния Ползвател;

7.5. Цената не подлежи на възстановяване в случаите, в които консултацията не е предоставена по вина на Ползвателя, в това число ако не не осъществи връзка по указания начин на определения за консултацията час.

7.6. В случай че консултацията не бъде предоставена по вина на избрания Специалист, в това число ако същият не осъществи или не участва в осъществяване на връзката в определения за консултацията час, Ползвателят има право да получи платената сума обратно в сметката си или да използва платената сума за нова консултация със същия или друг избран Специалист.

7.7. Ползвателят заплаща предварително заявената консултация чрез Paypal

7.8. Ползвателят е отговорен за навременното плащане на всички такси, като извършените плащания са невъзстановими.

7.9. Native4Native.com използва трета страна платежен оператор („Платежен оператор“) за свързване на сметката на предоставения от Ползвателя банкова карта. Обработката на плащанията или възстановените суми, според случая, във връзка с използваните от ползвателя услуги, се подчинява на общите условия и правилата за поверителност на Платежния оператор и издателят на банковата карта в допълнение към настоящите Общи условия за потребителите, като Native4Native.com не носи отговорност за грешки, допуснати от Платежния оператор.

VІІІ. Политика за поверителност на данните

8.1. В отговор на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни, „ЮРОПРОС“ ЕООД поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте на сайта и осигурява възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване. С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но не само, Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („Регламента/ът“ или ОРЗД“) дружеството, отговарящо за защитата на Вашите лични данни, в качеството му на администратор на данните, е „ЮРОПРОС“ ЕООД, ЕИК 201650210, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. „Боровец“ № 3, ет. 5;

8.2. „ЮРОПРОС“ ЕООД е администратор за данните, които обработва във връзка с управлението на Платформата native4native.com, а именно данните на Ползвателите му, както регистрирани, така и анонимни, Специлистите от списъка на native4native.com и всички останали трети лица, които не попадат в горните две категории, но данните им се обработват в Платформата;

8.3. данните, които предоставяте на избрания от Вас Специалист, се предоставят във връзка с поисканата от Вас и предоставяната от Специалиста Професионална консултация. „ЮРОПРОС“ ЕООД не отговоря за данните, които Специалистите събират и обработват при и във връзка с предоставяне на Професионалните консултации, тъй като те сами определят какви данни да събират и как да ги обработват при осъществяване на дейността си.

8.4. „ЮРОПРОС“ ЕООД е предприело необходимите технически и организационни мерки за ограничаване неправомерния достъп до предоставяни от Вас лични данни, предвидени съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (GDPR) , който се прилага от 25.05.2018г.

8.5. „ЮРОПРОС“ ЕООД полага всички разумни усилия, за да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Ползвателите.

8.5. Какви данни обработваме?

а. данни, свързани с профила: имена, възраст, адрес, електронен адрес, пол;

b. информация, необходима за извършване на плащането, в това число номер на банкови карти и номер на банкови сметки;

8.6. Ние събираме и обработваме горепосочените лични данни за следните цели и на следните правни основания:

а. За да осигурим на Специалистите необходимата информация, свързана с предоставянето на техните Професионални консултации;

b. за орбаротим извършените от Вас плащания за заявените услуги;

с. за да ви уведомим за промяна на функционалността, както и за добавяне на нови функции, които могат да Ви бъдат полезни;

d. за целите на директния маркетинг, както и за разработване на нови продукти;

е. за счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността ни (по смисъла на чл. 6, пар. 1, буква „в” от ОРЗД).

е. Ние обработваме Вашите лични данни за посочените цели по-горе на основание Вашето съгласие, като Вие доброволно използвате Платформата и/или Професионалните консултации, като предоставяте необходимите за това данни;

f. изричното Ви съгласие е и основанието за обработване на специалните категории данни, които обработваме, а именно – информация относно здравословното Ви състояние. Тази информация е достъпна само за Вас и избрания от Вас Специалист, като ние я обработваме криптирана чрез Платформата, за да може тя да функционира и изпълнява своето предназначение.

8.7. По какъв начин и в какви срокове съхраняваме данните:

а. Информацията за личните данни при нас се събира и съхранява в ел. вид на сървър и в компютрите на функционалните ни отдели. Всички лични данни, които обработваме, се обработват в България, но за целите на хостинга и поддръжката тази информация може да се намира и на сървъри и сайтове на обработващи данни лица, с които имаме договор, включително извън България, в рамките на ЕС и САЩ. Трети лица нямат достъп до Вашите лични данни, освен когато закон изисква това. Предоставените от Вас данни не се съхраняват на хартиен носител.

b. Native4native е предприело необходимите технически и организационни мерки за да осигури защита и конфиденциалност на личните данни.

с. Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, за предоставяне на консултацията и всички свързани с нея права и задължения на страните, както и доколкото е необходимо съгласно изискванията и сроковете за това, предвидени в приложимо законодателство на Република България.

d. Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас.

e. Съхраняването на личните данни продължава, докато разполагаме с основания за тяхното съхранение – законово изискване, съгласие, изпълнение на договорни задължения. След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

8.7. Като субект на данните Вие имате следните права:

а. право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от Native4native;

b. право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

c. право да поискате заличаване на данните („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, когато се обработват единствено на основание съгласие на субекта, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

d. право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между Native4native и субекта на данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

e. право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате прехвърлянето на тези данни на друг администратори, ако това е технически осъществимо;

d. право на възражение срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, както и да възразите по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на субекта на данни, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

е. право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

f. право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

8.8.Горепосочените права, както и всички права, предоставени от ОРЗД, може да упражните с писмено или електронно заявление до Native4native. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

8.9. Native4native не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

8.10. Разкриване на Ваши данни пред трети лица:

Native4native разкрива Вашите лични данни само в следните случаи:

а. само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

b. на специалистите, част от платформата Native4native.com, чрез предоставяне на достъп до профила на ползвателя, само и единственото за целите на предоставянето на заявената консултация.

8.11. Мерки за защита

Native4native събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране чрез специализирани криптиращи устройства, с които психолозите работят, за да се идентифицират в Платформата и други подходящи в конкретната ситуация.

8.12. Значение на предоставените личните данни.

С Ваше съгласие обработваме личните Ви данни, когато доброволно преценявате да получавате информация и предложения от нас. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си, което може да доведе до преустановяване на предоставянето на услуги от страна на Native4native. Моля да имате предвид, че дори и да упражните правото си да оттеглите даденото съгласие, ние ще продължим да съхраняване и обработваме предоставените лични данни, ако това е необходимо за целите на изпълнение на законово задължение.

8.13. С приемането на настоящите условия Вие давате изричното си съгласие предоставените лични данни, които се отнасят до Вас, да бъдат обработвани и съхранявани по описаните причини и начини.

8.14. Ползвателите имат право по всяко време да прекратят по своя преценка регистрацията си в Native4Native.com, като заявят своето желание за това чрез изпращане на е-мейл на support@native4native.com, при което техният профил ще бъде заличен и те ще бъдат информирани за заличаването.

8.15. Native4Native.com не изисква от Ползвателите и Специалистите с профил в Native4Native.com предоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном. Публикуването от ползвател и специалист с профил в Native4Native.com, в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на Native4Native.com информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови и/или чужди лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, здравето, сексуалния живот или човешкия геном, е доброволно действие, извършено по волята на ползвателя, като Native4Native.com не носи отговорност за такива действия. С публикуването в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите Ползватели на Native4Native.com на информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови лични данни от категориите изброени по-горе, Ползвателят изразява изрично съгласието си публикуваните от него лични данни да бъдат разкрити на останалите Ползватели на платформата Native4Native.com.

8.16. Native4Native.com има право да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време без предизвестие, като Ползвателите ще бъдат уведомявани за такива промени при всяко следващо влизане в платформата.

9. Политика за бисквитките

9.1. Native4Native.com използва бисквитки или подобни инструменти на своя сайт, за да подобри неговото представяне и използването му. Повече за бисквитките можете да научите по-долу, както и на: www.allaboutcookies.org

9.2. Какво са „бисквитки“

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

9.3. Какви видове използваме и за какво са предназначени

а.Сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:

• Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия

• Да контролират сигурността

• Да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.

Бисквитките, които ние използване, са анонимни. Данните, които те събират за вас не могат да ви идентифицират и не са лични данни.

b. Ефективност и функционалност

„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме Платформата, както и цялостното потребителско изживяване.

9.4. Управляване и изтриване на „бисквитки“

Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в нашата Платформа, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:

• Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници

• Да настроите известие, което при всяка нова "бисквитка" ще иска разрешение за приемане или отказване

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете "бисквитките" да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър

Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

10. Правила във връзка със защита на Платформата:

С използване на Платформата, се съгласявате за следното:

10.1 да използвате Услугите на Платформата на адрес www.native4native.com или единствено за своя лична употреба и няма да го препродавате/прехвърляте по какъвто и да било начин на трета страна, като при поискване ще предоставите валиден документ за самоличност;

10.2 Няма да предоставяте, разрешавате или прехвърляте по какъв и да било начин профила си на други лица;

10.3 Ще пазите сигурността и поверителността на паролата за достъп до профила си или каквито и да е предоставени от нас идентификационни данни, които Ви позволяват достъп до Услугата;

10.4 Няма да използвате профил, върху който има права различно от Вас лице, без необходимото разрешение

10.5. По никакъв начин няма да се опитвате да нанесете вреда на Услугата или Платформата

10.6 Няма да копирате или разпространявате каквото и да било съдържание на www.native4native.com без предварителното писмено изрично съгласие от Native4Native.com

10.7 Няма да използвате Услугата или Платформата за незаконни цели, като докато използвате същите, ще спазвате всички приложими закони както на държавата чийто гражданин сте, така и на държавата, в която пребивавате

10.8 Native4Native.com си запазва правото незабавно да прекрати Услугата и използването на Платформата в случай на неспазване на горните правила

11. Отговорност

11.1. „ЮРОПРОС“ ЕООД не носи отговорност за щети, произтичащи от използването или невъзможността за използването на Платформата, включително щети, предизвикани от зловреден софтуер, вируси или неточности или непълноти в информацията, Платформата, освен ако такива щети не произтичат от умишлено неправомерно поведение или груба небрежност от страна на „ЮРОПРОС“ ЕООД.

11.2. „ЮРОПРОС“ ЕООД ще полага разумни усилия да поддържа Платформата и Услугите и тяхното съдържание верни и актуални, но не гарантира, че съдържанието на Платформата не съдържат грешки, недостатъци, зловреден софтуер и вируси, или че Платформата са верни, актуални и точни.

11.3. „ЮРОПРОС“ ЕООД не носи отговорност за щети, произтичащи от използването или невъзможността за използването на електронни средства за комуникация с Платформата, включително, но не само, щети, произтичащи от недоставянето и забавеното доставяне на електронни комуникации, прехващането или манипулирането на електронни комуникации от трети страни или компютърни програми, използвани за електронни комуникации и предаване на вируси.

11.4. Качеството на заявените услуги чрез Платформата или Услугата и получените консултации е отговорност изцяло на специалиста, който я е предоставил. „ЮРОПРОС“ ЕООД не носи отговорност за актове, действия, поведение, постъпки и/или небрежност от страна на Специалистите. Всички оплаквания във връзка с получените Професионални консултации, предоставени от Специалистите, част от платформата Native4Native.com, следва да се отправят до съответния Специалист.

11.5. Ползвателите са длъжни да обезщетят „ЮРОПРОС“ ЕООД и/или Специалистите за всички разходи, разноски, щети, загуби и задължения, възникнали или понесени от „ЮРОПРОС“ ЕООД и/или от Специалистите и за вреди, причинени от съдържание, публикувано или предадено от Ползвателя или при използването от страна на Ползвателя или по друг начин на Платформата или Услугите или при получаването на Професионална консултация.

11.6. „ЮРОПРОС“ ЕООД си запазва правото по своя преценка да блокира или премахва (изцяло или частично) всяко Потребителско съдържание на Платформата, публикувано или предадено от Ползвател, за което смята, че не е в съответствие с настоящите Общи условия (включително материали, които нарушават или може да нарушат правата върху интелектуална собственост на трети лица, правата за неприкосновеност на личния живот или личностните права), или по друг начин е неприемливо.

11.7. Ползвателите приемат незабавно да уведомят „ЮРОПРОС“ ЕООД в писмена форма за всяко Потребителско съдържание, което нарушава тези Общи условия.

  1. Политика за защита на авторските права и интелектуална собственост

12.1. „ЮРОПРОС“ ЕООД и/или Специалистите спазват законите за защита на авторските права и очакват същото и от Ползвателите.

12.2. „ЮРОПРОС“ ЕООД самостоятелно притежава всички права, правото на собственост и интереси, включително всички права върху интелектуална собственост на Платформата, и всички предложения, идеи, заявки за разширения, отзиви, препоръки или друга информация, съдържащи се на Платформата.

12.3. С ползването на Платформата и услугите или на Професионалната консултация от страна на Ползвателите на последните не се предоставят права на собственост върху или по отношение на Платформата или Услугата, или каквито и да е права на интелектуална собственост, притежавани от „ЮРОПРОС“ ЕООД и/или от Специалистите..

  1. Промени в услугата и общите условия за потребителите

13.1. „ЮРОПРОС“ ЕООД си запазва правото единствено по своя преценка да изменя или заменя което и да е условие от настоящите Общи условия, или да променя, спира временно или прекратява Платформата (включително, без ограничение разполагаемостта на всяка функция, база данни или съдържание) по всяко време чрез публикуване на известие на Платформата.

13.2. „ЮРОПРОС“ ЕООД може да наложи и ограничения на някои функции и услуги или да ограничи достъпа до части или цялата Платформа без изпращане на известие или поемане на отговорност.

Номер на софтуер

SN:20181227LION544