Контактна информация

Адрес: ул. Славянска № 29, ет. 3, София 1000

Този платформа е създадена в рамките на проект „Внедряване на продуктова иновация чрез придобиване на високотехнологична мултимедийна платформа за онлайн психологически консултации, уебинари и професионални видео обучения със специализирано хардуерно оборудване” в изпълнение на договор № BG16RFOP002-1.001-0490-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

SN:20181227LION544

       

 

Контактна форма

Местоположение