Корените и крилете в нашия живот

Корените и крилете в нашия живот

            Животът на всеки от нас е като роман. Ние изпълняваме главната роля, а през годините се появяват различни допълнителни герои, чиито действия и присъствие оцветяват и обогатяват живота ни. Те понякога ни дават криле за да полетим. Наред с тях, за да е смислен и богат живота ни, за да чувстваме удоволетворение и да вървим към щастливи развръзки в житейския си роман, е необходимо да сме свързани с корените си, с богатата палитра от взаимоотношения и връзки в семейството. Корените и крилете, взаимно се обуславят. Ако отричаме, омаловажаваме, пренебрегваме и забравяме нашите корени, крилете ни ще се прекършат. Въпреки могъществото и силата, която ни дават съвременните технологии и наука, въпреки напредъка, хората не престават да преживяват сериозни кризи, трудности, лични и социални катастрофи. Само през дълбокото свързване с корените ни можем да дадем мощ и широта на житейския ни полет.

            В науките за човека отдавна се търсят основанията, закономерностите и предпоставките на развитието. Психологията като една от тях, става модерна наука, благодарение на приноса на Зигмунд Фройд. Създателят на психоанализата, неговите последватели и всички останали теоретични школи търсят причините за човешкото страдание в детството и отношенията, които сме преживявали в този изключително важен период. Неврозите, психозите, дефицитите, отклоненията, болестите, всичко, което ни отдалечава от пълноценен и щастлив живот, има своите корени в детството. Особено важна и дискутирана е ролята на родителите, най-вече на майката. Първоначално, тя и взаимодействията с нея са смятани за първопричината на проблемите и дисфункциите в живота на всяко дете. Постепенно се достига до идеята за определящата роля и на двамата родители.

Съвременните схаващания, набазата на много натрупан опит и изследвания, разглеждат значението на цялата фамилна система, с което се излиза извън рамките на влияние само и единствено на рожденото семейство. Особено ценен в тази насока е приноса на немския психотерапевт Берт Хелингер. На базата на системното мислене и феноменологичния философски подход, той създава метода на системните фамилни констелации. Неговата работа не е поредната умозрителна теория. Той обобщава значителен многогодишен практически опит и създава метод, обогатяващ и доразвиващ наблюденията на много от действащите до момента терапевтични школи и направления. Този метод служи на хора, които искат да повишат качеството на живота си и личностното си функциониране.

Системните фамилни констелации помагат на хора, които искат да се справят с различни житейски трудности и да намерят здрава основа и нова посока в живота си. Самият автор обобщава работата си по следния начин: „Когато в семейството бъде внесен ред, всеки може да напусне гнездото. Той ще усеща силата на рода зад себе си. Само когато връзката със семейството бъде зачетена и отговорностите бъдат поети от подходящите членове, човек може да се освободи от което и да е бреме. Всеки може да върви по собствения си път, без миналото да го ограничава и обременява.

Днес, с помощта на метода на системните фамилни констелации, в който  е натрупан огромен практически опит, могат да се решават проблеми, които преди десетилетия са смятани за труднорешими.

Как се случва това? 

Това е метод за индивидуална или групова терапия. В него клиентът (заявителят) идентифицира свой проблем или симптом и търси с помощта на терапевта (тук той се нарича фасилитатор) идеи за решението му. Така заявения проблем е „темата” на клиента, която той иска да „погледне” през метода на системните констелации. „Подреждането” на семейството не е нещо ново в психотерапията. Берт Хелингер, обаче, го използва, доразвива и превръща в нещо ново и различно. Терапевтът събира информация за темата на клиента. Това може да са важни хора и събития от неговия живот, информация за родителите и прародителите му, за преживяни житейски трудности и случки. Той създава хипотеза, базирана на факти и чувства за фамилните динамики и проверява тази хипотеза в констелация. Чрез използване на т.нар. „представители”, клиентът подрежда в пространството своята фамилна система или визията си за проблема, който е заявил. Посредством случващото се след това, под ръководството на фасилитатора (терапевта), в много от констелациите се стига до истини, свързани с вътрепсихични скрити динамики или взаимоотношения, които влияят върху здравето и благополучието на клиента. По време на семейна констелация скритите напрежения, конфликтите и разрушителните връзки излизат наяве. Движенията, емоциите, позициите и всичко случващото се в полето на семейството (или на проблема), често водят до „образа” на решението. Така се постига физическо и емоционално облекчение и лечение за клиента с дълготраен ефект.

            В този процес се използват лечебни фрази, някои ритуали, довършват се движения, прекъснати от различни събития и травми, преживени от клиента, всичко, което би довело до по-голяма яснота и осъзнатост за него. Чрез разкриването и осъзнаването на най-дълбоките травми и чрез приемането на живота, така, както идва до всеки от нас, този опит може да подкрепи развитието, потенциала и ресурсите на клиента. Констелациите „работят” в негова полза като му дават сила да се справя по-успешно със задачите и предизвикателствата на живота. Отстранявайки съществуващите пречки и блокажи, личността се отваря и позволява на Любовта да протича свободно. През преживяванията и опита в констелация, клиентът може да се освободи от бремето на миналото и да поеме своя собствен път и съдба.

            Много е трудно в рамките на няколко страници да се разкрие уникалността на един нов метод. Системните фамилни констелации използват натрупания опит, но в много отношения предлагат качествено нов подход в системната терапия. Дискусии за него има и ще има. Както често се случва, този метод започва да се развива и по посока на приложение и в други сфери-образование, организационна психология, медицина и др. В каквато и сфера да разглеждаме метода на системните фамилни констелации, всъщност, най-добрият източник на информация за него би бил собственият опит.

            Другото, което е важно да се знае, че както и всеки друг метод, системните фамилни констелации не са панацея. През тях не винаги се достига до идеи за решения на заявения проблем, а понякога видяното не отговаря на очакванията ни. Това, което можем да получим винаги, обаче, е новата гледна точка към стария и познат проблем. Методът на фамилните констелации е отличен „инструмент” за пренаписване, поне на някои глави, от личния и семейния ни роман.  Личното преживяване и опит с този метод, биха ни дали насоки кое би било най-вярното в актуалната ситуация и в какво да вложим усилия за достигане на по-щастливата развръзка в него.Това не е метод за „поправяне” на миналото или прогнозиране на бъдещето. Би било арогантно да искаме да влияем на съдбата, сякаш сме всемогъщи. Въпреки това, разширявайки и конкретизирайки собствената си гледна точка към хората и събитията, практически правим по-осъзнати избори, влияещи по-блоготворно върху живота ни. Това е начинът да се свързваме с близките си и света не само през логиката и мислите, но по законите на Живота и Любовта.