Съгласие ЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

 

С настоящата декларирам, че давам съгласие на:

 

„ЮРОПРОС“ ЕООД, с ЕИК 201650210, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1000, ул. Славянска 29, ет. 3, представлявано от управителя Гергана Праматарова, да обработват личните ми данни, като се съгласявам същите да обработват моите лични данни в качеството ми на ползвател на Услугите и/или „Професионалните консултации“, предоставяни от „Специалист/и“, регистриран/и в Платформата на интернет страница с домейн: www.native4native.com, както и в качеството на “Специалист/Специалисти”, предоставящи професионални консултации в Платформата с домейн www.native4native.com

Данните, които попадат в обхвата на настоящото съгласие включват: три имена, дата на раждане, егн, адрес, имейл, необходими с цел регистрация в платформата и провеждане/получаване на консултация през платформата на интернет страница с домейн: www.native4native.com.   

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време съгласно раздел 8 от Общите условия, обявени на интернет страницата с домейн: www.native4native.com.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.