Психолог, Психотерапевт Валентин Минков

Области на компетентност

Зависимости
Детско-юношеска психология
Натрапливи мисли и действия
Решаване на конфликти
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне с гнева и агресията
Справяне с тъга, загуба
Кариерно развитие
Страхове
Травматични преживявания
Хранителни разстройства

Демографски данни

Възрастни
Деца
Юноши

Образование

Бакалавър по Психология
Магистър по Психология

Език

Български език

Валентин Минков

Психолог, Психотерапевт

Социален и детски психолог, Обучител

Валентин Минков е бакалавър по психология и магистър по социална психология. Има над 20 годишен опит  в областта на социалната психология. От  19 години работи като училищен  и детски психолог, специализирал е във сферата на  зависимостите и кризисната интервенция.  Кариерен консултант от Global Career Devarment Fasilitator. Обучител на специалисти, възрастни и деца.  

Съосновател на неправителствената организация - Асоциация за Психосоциална помощ и член на Национална мобилна група за психологическа подкрепа на МОН.  Част е от екипа на Моби2 ЕООД от началото на 2009 година

1. Допълнителна квалификация.

Придобил е квалификации за консултиране на деца – „Техники за работа с деца преживели насилие “, „Техники за преодоляване на посттравматични стресови състояния. Работа със загуби на деца от 3 до 11 години и в ситуации на криза“, три модулно  международно обучение „Съвременна профилактика при семейства и деца с рисково поведение“ Фондация „Стефан Батори “ – Полша,  “ Работа с младежи злоупотребяващи с психоактивни вещества“

Преминал е специализирани обучения за работа със зависими и техните  семейства – Университети по зависимости, „Фамилна терапия при  психосоциална рехабилитация и лечение на зависимости“, „Ръководител на програми за психосоциална рехабилитация на лица употребяващи наркотични вещества“.

Има допълнителни квалификации и професионални умения по психодрама и групова психотерапия - сертифициран Психодрама асистент. Участвал е в група за психодрама под ръководството на Sue Daniel и в практически обучения по фокусирана към решенията краткосрочна терапия - семинари на тема: "Работа в екип", "Работа с целева група - тренинг на комуникативни умения" на Фондация 'Ketea' - Гърция. „Мотивационно интервюиране – подпомагане на хората да се променят“

2. Консултирането на деца и  възрастни в следните сфери:

  • Деца с девиантно поведение и техните близки.  Работил е в СПИ и ВУИ /ТВУ/, училища за деца извършили противообществени прояви и престъпления.
  • Зависими от наркотични вещества и техните близки -    / опиати, стимуланти, марихуана, алкохол и други ПАВ /, хазартна и технологична зависимост. От 16 години работи в Център по зависимости.
  • Лица с авто-агресивно поведение -  хранителни разстройства, хора в суициден риск и извършили опити за самоубийство.
  • Кризисна интервенция – овладяване на критични ситуации след инцидент, смърт на значим човек.
  • Психологическа помощ на деца и възрастни– тревожност, депресия, страхове, панически атаки, натрапливости, посттравматичен стрес,  малтретиране /емоционално, физическо, сексуално/,  интимни проблеми и др. ;

3. Обучител на специалисти, деца и възрастни

  • От 2009г е част от  екипа на Моби 2 ЕООД. Водил е  тренинги „Работа в екип", „Базисни мениджърски умения", "Умения за водене на интрвю", „Работа с рискови групи“ с различни клиенти -  EVN Bulgaria, Електростарт АД, RIA International и др. Участва като експерт психолог в проучвания на висш мениджърски състав и служители на различни компании като Електростарт АД, Global Build Bulgaria, Duropack Trakia Papir AD и др. https://moby2.com/index.php?url=trainers/Valentin%20Minkov-964/.
  • Обучител на специалисти и водещ на групи за родители по програма „Да пораснем заедно – работилница за родители“ - УНИЦЕФ
  • Обучител на деца по подхода „Връстници обучават връстници“. От 2008 година водещ на Доброволчески клуб „ВОВ“ при Читалище ЛИК Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН “ К7